Obsługa prawna klientów w sprawach karnychKancelaria Prawna Limanówka Wrzeszcz sp.k. posiada kwalifikacje w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń w odniesieniu do:

  • podmiotów gospodarczych, gdy wymaga tego ochrona ich interesów
  • osób fizycznych


Pomoc prawna udzielana podmiotom gospodarczym, w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, dotyczy wszelkich aspektów karnych i karno-skarbowych, które pojawiają się w trakcie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Tyczy się to szczególnie prowadzenia w imieniu Klienta spraw o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyłudzenia, oszustwo, podrabianie dokumentów, kradzież, niszczenie lub uszkodzenie mienia oraz paserstwo.  

Pomoc prawna osobom fizycznym w zakresie prawa karnego obejmuje pełną obronę praw Klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego, tzn. postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), a także w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem). W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Kancelaria świadczy pomoc prawną również w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. odroczenie wykonania kary, wnioski o udzielenie przerwy w wykonaniu kary). Kancelaria zapewnia też pomoc prawną osobom pokrzywdzonym popełnionym przestępstwem, poprzez składanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a także reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem doprowadzając do tego, aby osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona.