Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każdy niezatrudniający pracowników przedsiębiorca bez względu na to, w jakiej formie prawnej zorganizowane jest jego przedsiębiorstwo, może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Stosowny wniosek może złożyć zatem zarówno osoba fizyczna wpisana do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, jak i spółka, fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą wpisane do rejestru przedsiębiorców będącego częścią Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje szczególny warunek w przypadku zawieszenia działalności spółki cywilnej. Mianowicie zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą zawiesić działalność. Powyższe wynika z faktu, iż spółka cywilna rodzajem umowy cywilnoprawnej, a przedsiębiorcami są jej wspólnicy.

Przedsiębiorca niezatrudniający to taki, który nie nawiązał żadnego stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy, w szczególności nie zawarł z nikim umowy o pracę. Warunek powyższy nie obejmuje natomiast zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których treść takich umów wykazuje cechy stosunku pracy. Wówczas zatrudnienie, bez względu na przywołaną podstawę prawną, trzeba traktować jako dokonane na podstawie umowy o pracę.

Zawieszenie działalności każdego przedsiębiorcy następuje na wniosek zainteresowanego i jest skuteczne od dnia złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy, bądź sądzie rejestrowym.

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal | Źródło: portal www.lex-portal.pl