Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem kształtowania treści umów cywilnoprawnych, tak aby były one jak najbardziej zbliżone do umowy o pracę. W związku z zastosowaniem umowy prawa cywilnego pracodawcy nie stosują się do przepisów prawa pracy.

Zatem, zatrudnionym nie przysługują takie prawa jak pracownikom w następstwie tego, nie są chronieni m.in. przed nieuzasadnionym zwolnieniem czy nie przysługuje im wynagrodzenie za nadgodziny. Poza tym pracodawca nie jest obciążony kosztami szkoleń pracowników, urlopów, odpraw czy badań lekarskich. Stąd zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną jest niewątpliwie dużo elastyczniejszą i tańszą formą zatrudniania niż stosunek pracy.

Ponadto w zatrudnieniu pozapracowniczym ryzyko wykonania pracy zostało przerzucone na drugą stronę. Z zasady odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca, przyjmujący zamówienie, agent czy osoba wykonująca pracę w ramach samozatrudnienia, a nie jak w stosunku pracy pracodawca.

Ważnym powodem zastępowania umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi są także oszczędności przy rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo pracodawca, nie uiszcza składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co więcej może, poprzez niestosowanie umów o pracę, uniknąć obowiązku utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jednocześnie, stosowanie zatrudnienia pozapracowniczego jest dla pracodawcy korzystniejszew sferze prawa podatkowego. Ze względu na to, jest to tańsze podatkowo rozwiązanie niż zawarcie umowy o pracę. Ma to niebagatelne znaczenie dla pracodawcy, gdyż przy jednakowym nakładzie finansowym osoba zatrudniona otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Natomiast spory między stronami, wynikłe z umowy prawa cywilnego, rozstrzygane sąprzez sąd cywilny, a nie sąd pracy, który traktuje pracownika jako stronę uprzywilejowaną.

Podsumowując, rozważania można sformułować wniosek, iż zatrudniający dostosowują zatrudnienie do swoich potrzeb, a nie do potrzeb osób zatrudnianych.

12/17/2011 | Autor: Ewelina Dulska | Żródło: www.lex-portal.pl