Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej nie podlega PCC

Nowelizacja ustawy PCC z 2010 r. doprecyzowała brzmienie art. 2 pkt 6 lit. c), wskazując, iż nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części

Ustawa PCC w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją przewidywała wyłączenie z opodatkowania podatkiem PCC dla transakcji wniesienia do spółki kapitałowej oddziału spółki kapitałowej.

Dotychczas, w szczególności z uwagi na brak w przepisach podatkowych definicji oddziału spółki kapitałowej, praktyczne stosowanie omawianego przepisu w odniesieniu do aportów przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części budziło szereg wątpliwości.

Organy podatkowe z reguły wydawały pozytywne dla podatników interpretacje, iż „(…) przez oddział w myśl art. 2 pkt 6 lit. c) rozumieć należy również zorganizowaną część  przedsiębiorstwa.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.01.2010 r.; sygn.: IPPB2/436-456/09-2/MK1).

Nowelizacja Ustawy PCC pozwoliła na eliminację wątpliwości, które mogły pojawiać się w poprzednim stanie prawnym w odniesieniu do aportów w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Niemniej, Ustawa PCC nie definiuje w szczególności pojęcia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Stąd pojawić się mogą inne wątpliwości, w szczególności w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawierają Ustawa VAT oraz ustawy o podatkach dochodowych. Jednakże, z uwagi na nieprecyzyjność tej definicji, o tym, co stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a co nie, bardzo często decyduje wypracowana praktyka sądów administracyjnych i organów podatkowych.

Podatnicy, którzy, mając wątpliwości co do zakresu pojęcia „oddział spółki kapitałowej”, zapłacili podatek PCC z tytułu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinni zatem rozważyć wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku PCC z tego tytułu.

12/17/2011 | Żródło: www.lex-portal.pl