Umowa spółki partnerskiej – definicja, treść, forma, rygor, partnerzy

Definicja spółki partnerskiej
Umowa spółki partnerskiej została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w artykule 86.  Zgodnie z którym, jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.  W przypadku tej spółki elementami przedmiotowo istotnymi jest to, iż partnerzy zobowiązują się do wykonywania w ramach działalności konkretnego wolnego zawodu w ewentualności kilku wolnych zawodów. Spółka partnerska jest odrębnym typem spółki handlowej i nie możemy jej traktować jako pewien podtyp spółki jawnej, gdyż wyraźnie się od niej różni. Co prawda spółka partnerska jak i spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, to już cel spółki partnerskiej jest wyraźnie zawężony w porównaniu do innych spółek osobowych. W przypadku spółki partnerskiej ważny jest również fakt, iż każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie,  oczywiście pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Kolejną ważną cechą tej spółki jest to, iż pierwotnie musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Natomiast w przypadku gdy pozostaje tylko jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawienia do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

Partnerzy i ich odpowiedzialność
W przypadku omawiania zagadnienia partnerów spółki partnerskiej warto zwrócić uwagę, iż jako jedyna z istniejącego katalogu spółek zawiera pewne ograniczenie dotyczące podmiotów, które mogą uzyskać status wspólnika. Zgodnie z artykułem 87 partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Pamiętać należy, że w spółce tej partnerami nie mogę być ani osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podkreślić tutaj również należy, że ustawodawca tworząc przepisy dotyczące spółki partnerskiej, zrezygnował z formułowania definicji wolnego zawodu lecz ograniczył się tylko do wskazania   konkretnych wolnych zawodów. Zgodnie z artykułem 88 KSH są nimi następujące zawody: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy oraz tłumacz przysięgły.  Jednocześnie ustawodawca przewiduje możliwość rozszerzenia listy wolnych zawodów poprzez stosowny zapis w odrębnej ustawie.
Specyfika spółki partnerskiej polega przede wszystkim na szczególnym uregulowaniu odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki. Zgodnie z artykułem 95 KSH „ Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki”. Warto jednak pamiętać, że za zobowiązania, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce, partnerzy ponoszą odpowiedzialność tak, jak wspólnicy w spółkach jawnych, a mianowicie osobiście, solidarnie oraz w sposób nieograniczony, ale subsydiarny. Natomiast za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce ponosi odpowiedzialność partner, w ewentualności partnerzy, których działania czy też zaniechania związane z wykonywaniem wolnego zawodu spowodowały powstanie roszczeń osób trzecich.

Forma i rygor umowy oraz wpis
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast wpis spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny, co oznacza, że spółka powstaje jako podmiot prawa z momentem wpisu.

Firma
Spółka partnerska jest spółką osobową i prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą. Podstawowym elementem jest zawarcie w nazwie co najmniej jednego nazwiska z partnerów. Warto podkreślić, że kodeks spółek handlowych nie wymaga, aby w firmie ujawnione zostały imiona partnerów. Jednak w przypadku gdy użycie samego nazwiska w firmie mogłoby naruszyć określone zasady, może okazać się koniecznie jej uzupełnienie o imię partnera lub partnerów. Dodatek obligatoryjny, który wskazuję formę prawną może być wyrażony w jeden z trzech następujących sposobów :
1.„ spółka partnerska”
2.„ i partner”
3.„ i partnerzy”
W firmie spółki partnerskiej znaleźć się powinien drugi obligatoryjny dodatek, który będzie określał wolny zawód wykonywany w spółce. Poza tymi dodatkami, wyróżnić możemy jeszcze dodatki o charakterze fakultatywnym, do których zaliczamy min. informacje wskazujące pokrewieństwo pomiędzy partnerami lub też wskazania wykonywanej w spółce działalności.
Zgodnie z brzmieniem artykułu 90 § 2 KSH dopuszczalne jest używanie skrótu „ sp.p.” Podkreślić jednak należy, że w umowie firma spółki powinna być podana w pełnym brzmieniu, natomiast skrót może być tylko używany w obrocie.

Treść umowy
Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
1.określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
2.przedmiot działalności spółki,
3.nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95§2,
4.w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
5.firmę i siedzibą spółki,
6.czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
7.określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość


Warto pamiętać, że spółka partnerska działa na podstawie umowy spółki. W każdej umowie tej spółki muszą się znaleźć postanowienia dotyczące:
1.określenie wolnego zawodu lub zawodów
2.przedmiotu działalności spółki
3.firmy i siedziby
4.wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników.
Natomiast pozostałe elementy wskazane w artykule 91 KSH mogą znaleźć się w umowie, tylko w przypadku, gdy wspólnicy tak zdecydują.

Zgłoszenie do rejestru
Koniecznym elementem dla powstania spółki partnerskiej jest zgłoszenie jej do rejestru przedsiębiorców. Niezbędne dane, które podlegają zgłoszeniu zawarte zostały w art. 93§1 KSH, są nimi:
1)firma, siedziba, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresu lub także adresy do doręczeń,
2)określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
3)przedmiot działalności spółki
4)nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki
5)nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu
6)nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców spółki powinien zostać zgłoszony na formularzu urzędowym. Do takiego wniosku powinny zostać dołączone także dowody poniesienia odpowiednich opłat. W tym przypadku są to: opłata sądowa w wysokości 1000 zł oraz kwota 500 zł za ogłoszenie w MSiG. Zgłoszenie to powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy spółki. Kompetencję do zgłoszenia spółki ma każdy z partnerów.  Istotne jest również,  iż do takiego wniosku powinna zostać dołączona umowa spółki partnerskiej, wykaz partnerów wraz z ich adresami a także wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji. Kolejnym szczególnym a wręcz koniecznym wymogiem, który wynika bezpośrednio z istoty spółki partnerskiej jest obowiązek dołączenie dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu oznaczonego w umowie spółki.

09/23/2011 | Autor: Katarzyna Stachura | Prawnik w Kancelarii Prawnej Limanówka Wrzeszcz sp.k.