Termin płatności odsetek za opóźnienie

Termin płatności odsetek, podobnie jak i ich wysokość, jest określony przez źródło, z którego wywodzi się tytuł do ich pobierania (będzie to przede wszystkim postanowienie umowy łączącej dłużnika z wierzycielem). W przypadku nieuregulowania tej kwestii przez strony, odsetki są płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy (art. 360 kodeksu cywilnego).

Należy przyjąć, że omawiane uregulowanie nie ma zastosowania w przypadku odsetek za opóźnienie, stają się one bowiem wymagalne już z chwilą bezskutecznego upływu terminu świadczenia głównego.

Odsetki za opóźnienie, płatne są na podstawie art. 481 § 1 kodeksu cywilnego i na tle innych płatności odsetkowych wyróżniają się pewną specyfiką, co przekłada się również na spory co do charakteru tych odsetek na tle prawa podatkowego. Po pierwsze, wskazać należy, że odsetki należą się za każde opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (zarówno zawinione, jak i niezawinione przez dłużnika). Oznacza to, że konsekwencje niewykonania zobowiązania pieniężnego przez dłużnika są surowsze niż w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia niepieniężnego – w takiej sytuacji bowiem dłużnik odpowiada wyłącznie w przypadku zwłoki (czyli zawinionego opóźnienia) w spełnieniu świadczenia. W przypadku natomiast, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia niepieniężnego miało charakter niezawiniony, dłużnik nie odpowiada co do zasady za wynikłą szkodę.

Natomiast dłużnik, który nie spełnił świadczenia pieniężnego, nawet z przyczyn niezależnych od siebie, nie może uwolnić się od obowiązku zapłaty odsetek. Głównym motywem takiego uregulowania jest uznanie, że wierzyciel ponosi przez opóźnienie szkodę w postaci utraty odsetek, jakie mógłby otrzymać w przypadku ulokowania otrzymanej w terminie sumy pieniędzy na rachunku bankowym. Dlatego też odsetki należą się za sam fakt opóźnienia, pełnią więc funkcję kompensacyjną. Nie wyłącza to jednak możliwości domagania się przez wierzyciela odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli dłużnik pozostaje w zwłoce (zawinionym opóźnieniu) w spełnieniu świadczenia.

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal | Źródło: portal www.lex-portal.pl