Szczególne uprawnienia wspólników należy określić w umowie spółki

Jeżeli wspólnikom mają być przyznane specjalne korzyści lub gdy mają być na nich nałożone dodatkowe obowiązki, należy to – pod rygorem bezskuteczności – określić w umowie spółki. Czy jeszcze inne kwestie trzeba koniecznie uregulować w umowie spółki?

Tak. Takich kwestii jest kilka. Przykładowo, jeżeli umowa spółki z o.o. przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, to powinny być one opisane w tej umowie (tzw. udziały uprzywilejowane). Zatem gdy wspólnik ma mieć m.in. uprawnienie osobiste polegające na powoływaniu członka zarządu, to bezwzględnie należy opisać takie prawo w umowie spółki.

Jeżeli spółka chce korzystać z dopłat jako formy dofinansowania, to jej umowa powinna zobowiązywać wspólników do wniesienia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat należy określić uchwałą wspólników. W przypadku gdy spółka chce zachować kontrolę nad składem osobowym jej wspólników, to dopuszczalne jest uzależnienie zbycia lub zastawienia udziału od uzyskania zgody, przykładowo zgromadzenia wspólników. Takie zastrzeżenie również powinno być zawarte w umowie spółki.

Jeśli wspólnicy chcieliby ograniczyć lub wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, to takie ograniczenie, aby było skuteczne, musi być wprost przewidziane w umowie spółki.

Przepisy dają wspólnikom spółki z o.o. możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Wspomniane zaliczki nie będą mogły być wypłacane, jeżeli umowa spółki nie upoważni do tego zarządu spółki. Ponadto udział w spółce z o.o. może być umorzony tylko w przypadku, gdy tak stanowi umowa. W szczególności umowa spółki powinna określać przesłanki i tryb przymusowego umorzenia udziałów. Oczywiście wspólnicy spółki z o.o. mogą ustalić zasady podejmowania określonych działań związanych ze spółką w osobnej umowie, przykładowo w porozumieniu wspólników. Postanowienia tego porozumienia mogą jednak nie mieć takiej samej skuteczności co jednoznaczny zapis zawarty w umowie spółki z o.o.

07/16/2012 | Autor: dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna artykuł z dnia 16.07.2012