Skuteczne zabezpieczenia wykonania umowy

Weryfikacja kontrahenta przed podpisaniem umowy handlowej nie gwarantuje jej wykonania i otrzymania pieniędzy na wykonaną usługę lub dostarczony towar. Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie swoich interesów, dzięki którym w prosty sposób zwiększamy szansę na otrzymanie pieniędzy. W niniejszym artykule zostało opisane kilka tanich i szybkich sposobów za zabezpieczenie wykonania umowy.

Kluczowym problemem dla wielu przedsiębiorców jest uzgodnienie ze swoim partnerem takiego zabezpieczenia oraz dobór odpowiedniego zabezpieczenia. Zupełnie inne zabezpieczenie wybierzemy do małej, codziennie zawieranej umowy, a inne do dużego kontraktu, który będzie podstawą do podjęcia przez nas nowy inwestycji.

Jednym z popularnych sposobów zabezpieczenia roszczeń jest weksel. Jego popularność wynika z prostego sposobu wystawienia, gdyż wystarczy, że dłużnik złoży podpis na wekslu, co nie rodzi nowego roszczenia między stronami. Weksel jest najczęściej przechowywany przez wierzyciela w bezpiecznym miejscu do momentu powstania komplikacji przy wykonaniu umowy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na popularność weksla jest jego wpływ na ewentualne postępowanie sądowe. Posługiwanie się wekslem w trakcie postępowania sądowego znacząco przyspiesza postępowanie i zmniejsza formalności związane z pozwem. Należy jednak pamiętać, iż do pozwu należy obowiązkowo dołączyć oryginał, prawidłowo wypełnionego weksla.

Warto również pamiętać, iż weksel może być przekazany osobie trzeciej, która będzie mogła żądać spełnienia roszczenia od dłużnika.Pozwala to wierzycielowi na szybkie uzyskanie pieniędzy, nawet przed terminem płatności, do którego dłużnik jest zobowiązany. Odsprzedany weksel może być przedmiotem dalszej odsprzedaży tworząc swoisty łańcuszek powiązań. Dłużnik może ograniczyć prawo do zbywania weksla wystawiając weksel z określeniem „nie na zlecenie”.

Weksel może zostać wystawiony również przez osobę trzecią i jest wtedy nazywany wekslem trasowanym.

Dodatkowym środkiem zabezpieczenia, może być poręczenie. Poręczenie jest swoistą umową, w której osoba trzecia zobowiązuje się do wykonania zobowiązania, w przypadku gdy dłużnik się z niego nie wywiązał. Należy pamiętać, iż umowa poręczenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Poręczenie może przyjąć również postać gwarancji bankowej, jednakże w tym wypadku osobą trzecią zobowiązującą się do wykonania zobowiązania musi być bank.

Kolejnym sposobem na proste i tanie zabezpieczenie jest zastaw rejestrowy. Zgodnie z przepisami, zastawnik (ten komu przysługuje prawo) może dzięki zastawowi wydobyć pieniądze z rzeczy obciążonej zastawem z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Znacząco zwiększa to skuteczność egzekucji, w przypadku, gdy egzekucję prowadzi kilku wierzycieli jednocześnie.

Do ustanowienia zastawu należy podpisać umowę zastawniczą oraz zgłosić ją do rejestru sądowego. W tym celu należy skorzystać z urzędowych formularzy, które można uzyskać w siedzibie sądu lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/ ).

Do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 200,00 zł.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl