Sąd polubowny nie jest związany zapadłym wcześniej orzeczeniem

W sądownictwie polubownym nie ma zasady związania sądu zapadłym wcześniej orzeczeniem – orzekł Sąd Najwyższy.

Sąd polubowny jest sądem orzekających w sprawach poddanych mu pod rozstrzygnięcie na mocy zapisu na sąd polubowny.  Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie. Pojawiła się wątpliwość dotycząca tego, czy sąd polubowny jest związany zapadłym wcześniej orzeczeniem. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują, że prawomocne orzeczenie wiąże strony, sąd, który je wydał, jak również inne sądy oraz organy administracji publicznej. Sąd polubowny jest sądem szczególnego rodzaju i pojawiła się wątpliwość, czy powyższa reguła odnosi się także do niego.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I CSK 416/11) uznał, że ustawodawca nie umieścił sądu polubownego wśród instytucji, które są związane prawomocnym orzeczeniem – w rzeczywistości  nie jest on przecież nawet związany przepisami postępowania cywilnego. Wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego dopiero po jego uznaniu przez sąd.

04/27/2012 | Źródło: portal www.lex-portal.pl