Przedsiębiorca musi do 30 września uiścić opłatę za koncesję na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić odpowiednią opłatę. Opłatę wnieść należy na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Jakiekolwiek, nawet najmniejsze, opóźnienie w zapłacie danej raty powoduje utratę koncesji na sprzedaż alkoholu bez możliwości ubiegania się o ponowne wydane zezwolenia wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2010 r. (sygn. akt II GSK 14/10), zgodnie z którym: „Terminy płatności wspomnianych opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny, bo poprzez kalendarzowe oznaczenie daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności związanych z sytuacją "przypadania" końca terminu w dzień wolny od pracy (jakim jest także niedziela).”

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal | Źródło: portal www.lex-portal.pl