Przedawnienie odsetek-kiedy następuje?

Zgodnie z przeważającym w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowiskiem odsetki, jako świadczenie o charakterze okresowym, przedawniają się po trzech latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, bez względu na to, czy ich źródło jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też nie (art. 118 oraz art. 120 Kodeksu cywilnego).

Podkreślenia wymaga jednak, że nie jest to pogląd oczywisty, bowiem zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie podnosi się, że roszczenie o odsetki podlega przedawnieniu nie po upływie trzech lat, lecz w takim samym terminie, co roszczenie główne, z którym związana jest płatność odsetkowa.

Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że np. roszczenie odsetkowe związane z zapłatą ceny sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniałoby się po dwóch latach (tzn. w identycznym terminie jak roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży), a nie po upływie trzech lat.

Roszczenia odsetkowe nie wygasają, mimo że wierzytelność główna uległa przedawnieniu lub została umorzona, jako że pod tym względem roszczenia o odsetki mają byt niezależny od roszczenia głównego.

Warto zauważyć, że w przypadku odsetek za opóźnienie bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie z każdym dniem trwającego stanu opóźnienia, w związku z czym roszczenie odsetkowe przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia.

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal|Źródło: portal www.lex-portal.pl