Pozew sądowy – postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone jest bardzo popularnym postępowaniem ze względu na niskie opłaty sądowe oraz brak skomplikowanego postępowania dowodowego. Jedynym utrudnieniem dla powodów może być konieczność korzystania z formularza sądowego. Maksymalną wartością przedmiotu sporu wynikającego z umowy między stronami w niniejszym postępowaniu może być 10.000 złotych.

Pozew sądowy w postępowaniu uproszczonym wnosi się na sądowym formularzu pozwu, na którym należy opisać roszczenie wraz ze wskazaniem dowodów na poparcie twierdzeń powoda. Ponadto, na formularzy tym zaznacza się m.in. strony postępowania sądowego i informacje o odsetkach ustawowych.

Formularz pozwu zawiera wyłącznie kilka pól, w których można umieścić informacje o załączanych do pozwu dowodach, dlatego czasami konieczne jest wypełnienie również załącznika do pozwu, na którym umieszcza się informację o kolejnych, niewymienionych dotychczas dowodach.

Należy pamiętać, by do sądu wysłać pozew w 1 egzemplarzu (oryginał) dla sądu i po 1 egzemplarzu (kopia) dla każdego pozwanego. Jeśli pozywanych będzie 2 dłużników solidarnych, to należy przesłać do sądu razem 3 egzemplarze pozwu sądowego.

Opłaty sądowe w postępowaniu uproszonym zależą od wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa określana jest według następujących przedziałów:

a.wartość sporu do 2.000 zł – opłata 30 zł
b.wartość sporu ponad 2.000 zł do 5.000 zł - opłata 100 zł
c.wartość sporu ponad 5.000 zł do 7.500 zł - opłata 250 zł
d.wartość sporu ponad 7.500 zł do 10.000 zł - opłata 300 zł

10/05/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Źródło: portal www.FirmoweWindykacje.pl