Pozew sądowy – postępowanie nakazowe

Pozew sądowy w postępowaniu nakazowym pozwala wierzycielowi dokonać zabezpieczenia na majątku dłużnika przed otrzymaniem tytuły wykonawczego (nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności). Jednakże, aby skorzystać z postępowania nakazowego należy posiadać określone w kodeksie dowody w sprawie.

Zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli roszczenie powoda będzie poparte następującymi dowodami:

-dokumentem urzędowym,
-zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
-wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
-zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Dodatkową korzyścią dla wierzyciela w postępowaniu nakazowym jest niższa opłata stosunkowa, która wynosi ¼ z 5% od wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł. Opis pozwu sądowego.

Z chwilą wydania nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia, który bez klauzuli wykonalności może być kierowany do komornika, w celu zabezpieczenia roszczeń na majątku dłużnika. W takim przypadku komornik wszczyna postępowania zabezpieczające (np. zajmuje rachunek bankowy dłużnika), jednakże nie przekazuje pieniędzy wierzycielowi. Dopiero po zaopatrzeniu nakazu zapłaty w klauzule wykonalności, komornik może przekazać wszelkie zabezpieczone świadczenia wierzycielowi.

Należy jednak pamiętać, iż akta komornicze nie mogą pozostawać bez tytułu zabezpieczenia, a możliwość odebrania nakazu zapłaty na potrzeby uzyskania klauzuli wykonalności może być utrudniona. Warto więc w pozwie sądowym wnioskować o wydanie 2 odpisów nakazu wskazując, iż pierwszy egzemplarz będzie podstawą do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, a drugi będzie złożony w Sądzie do czasu nadania mu klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty.

Warto również zaznaczyć, iż w przypadku wniesienia zarzutów do wydanego nakazu zapłaty, dłużnik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty sądowej, co w wielu przypadkach może odstraszać dłużników od celowego przedłużania całego postępowania sądowego.

10/05/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Źródło: portal www.FirmoweWindykacje.pl