Postępowanie gospodarcze – przewodnik dla przedsiębiorcy

Wprowadzenie postępowania gospodarczego do kodeksu postępowania cywilnego  miało na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań pomiędzy przedsiębiorcami. W dalszej perspektywie miało też na celu przyspieszenie procesu windykacji należności. Tymczasem zasady tego postępowania bardzo wysoko ustawiły poprzeczkę dla przedsiębiorcy, praktycznie wymagając od niego, żeby musiał korzystać z usług radcy prawnego bądź adwokata, jeżeli nie chce narazić się na przegraną. Poniżej przedstawimy kilka porad praktycznych, które mogą być pomocne dla przedsiębiorcy nie korzystającego z usług profesjonalisty.

Sporządzenie pozwu: z uwagi na zasadę prekluzji dowodowej czyli nałożony obowiązek powołania wszystkich faktów i dowodów wiadomych stronie w pozwie lub w odpowiedzi na pozew, powód powinien w pozwie przytoczyć wszystkie wiadome mu fakty i dowody na poparcie swoich twierdzeń; bezpieczniej jest powołać korespondencję, wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia, zawarcie umowy oraz jej wykonanie przez powoda; bardzo ważnym jest to, żeby w pozwie udowodnić to, że powód spełnił roszczenie wzajemne. Co to oznacza? Gdy np. sprzedaliśmy naszemu kontrahentowi materiały budowlane, to potwierdzeniem tego, że my towar kupującemu (pozwanemu) wydaliśmy będzie dokument WZ bądź jakikolwiek inny dokument, potwierdzający odebranie wydanie i odebranie towaru przez pozwanego np. list przewozowy bądź zwykłe oświadczenie dłużnika, że towar odebrał. Często spotykany pogląd, że faktura jest potwierdzeniem wykonania umowy ze strony powoda jest błędny. W przypadku, gdy z innych dokumentów przedstawionych przez nas nie będzie wynikać, że świadczenie wzajemne z naszej strony wykonaliśmy sprawny pełnomocnik pozwanego będzie wiedział jak to wykorzystać;W sytuacji kiedy fakty bądź dokumenty były nam znane w momencie kiedy pozew składaliśmy a nie powołaliśmy ich w pozwie sąd może uznać, że zachodzi prekluzja dowodowa i odmówić ich przyjęcia, co oznacza, że nie będą one przez sąd w ogóle brane pod uwagę.Rozsądnie jest więc powołać również zeznania świadków, nawet gdy pozew składamy w trybie nakazowym.

Dokumenty, które trzeba załączyć do pozwu:

-wezwanie pozwanego do dobrowolnego spełnienia świadczenia wraz z dowodem doręczenia tego wezwania pozwanemu bądź dowód nadania takiego wezwania listem poleconym
-jeżeli była złożona reklamacja – należy ją załączyć wraz z korespondencją dotyczącą danej sprawy
-dokumenty potwierdzające, że obie strony postępowania są przedsiębiorcami czyli wyciągi z ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS

Uwaga praktyczna: w niektórych sądach nie są wymagane odpisy z EDG bądź KRS; jeżeli nie mamy wyciągu z rejestru przedsiębiorców pozwanego i nie chcemy zwiększać kosztów postępowania możemy ich do pozwu nie załączać bądź spróbować załączyć wydruk ze strony urzędu miasta gdzie dłużnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, jeżeli dany urząd posiada taki rejestr internetowy bądź wydruk potwierdzający istnienie spółki w KRS – wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości; sąd zdecyduje czy mu to wystarczy;jeżeli nie to wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez nadesłanie odpowiedniego wyciągu z EDG; zawsze natomiast warto załączyć swój dokument zaświadczający, że jest się przedsiębiorcą.

Jeżeli pozwanego reprezentuje profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) to strona ta jest zobowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej z wyłączeniem pozwu wzajemnego, apelacji,skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie roszczenia i skargi o wznowienie postępowania.

uwaga praktyczna: w praktyce będzie to odpowiedź na pozew i inne pisma procesowe w trakcie postępowania np. przygotowujące do rozprawy, i jeżeli druga strona nie dochowa zasady o której mowa wyżej możemy podnieść zarzut niedochowania wymogu z art. 479 ze zn. 9 k.p.c. -podniesione w takim piśmie zarzuty i twierdzenia winny być prekludowane czyli nie być brane przez Sąd pod uwagę; Sąd oczywiście powinien sam pozostawić takie pisma bez rozpoznania, ale gdyby tak się nie stało ,a z praktyki sądowej wynika, że tak się dzieje – powód może podnieść zarzut naruszenia przepisów postępowania.
Termin na zgłoszenie nowych wniosków dowodowych, jeżeli potrzeba ich powołania wynikła później bądź strona o nich nie wiedziała wynosi 2 tygodnie od dnia w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

W przypadku gdy sąd nie wydał w postępowaniu gospodarczym nakazu zapłaty i rozpatruje pozew w trybie zwykłym pozwany jest zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 2 tygodni od otrzymania pozwu. Jeżeli pozwany nie złożył odpowiedzi sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd nie będzie wyznaczał rozprawy, a wydany w ten sposób wyrok sąd doręczy z urzędu stronom (pozwanemu i powodowi).

Instrukcyjny termin dla Sądu do rozpatrzenia sprawy w postępowaniu gospodarczym wynosi 3 miesiące od daty złożenia pozwu. Instrukcyjność terminu oznacza, że niedochowanie tego terminu nie wiąże się z żadnymi sankcjami dla sądu.

W przypadku wydania wyroku przez sąd w postępowaniu gospodarczym, w sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą jego wydania, czyli jeszcze nieprawomocny, stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Mamy więc taką samą sytuację jak w przypadku nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Możemy z nieprawomocnym wyrokiem udać się do komornika celem dokonania zabezpieczenia naszych należności.

09/08/2011 | Autor: Stefan Konieczny | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com