Plusy i minusy dopłat w spółce z o.o.

Przejściowe trudności finansowe spółki, wystąpienie straty bilansowej czy potrzeba jej dokapitalizowania, skutkują zazwyczaj koniecznością wniesienia przez wspólników spółki z o.o. dopłat.

Dopłaty mają na celu uzyskanie przez spółkę środków finansowych niezbędnych do prowadzenia jej działalności lub nowych inwestycji i charakteryzują się dużą elastycznością. Wspólnicy posiadają bowiem możliwość skorzystania z nich w dowolnej chwili i w niezbędnej kwocie.

Warto również podkreślić, że dopłaty, mimo powiększania majątek spółki, nie powiększają jej kapitału zakładowego. W konsekwencji, nie mają w stosunku do nich zastosowania rygorystyczne reguły wynikające z ochrony tego kapitału. Ponadto, mają one charakter świadczeń pieniężnych i nie mogą być realizowane przez spełnienie świadczenia niepieniężnego.

Tryb nałożenia obowiązku dopłat na wspólników

Prawną podstawą tego obowiązku jest wyłącznie odpowiednie postanowienie umowy spółki, zobowiązujące wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do posiadanych przez nich udziałów (art. 177 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zobowiązanie do dopłat może być zastrzeżone już w umowie założycielskiej, jak również może zostać wprowadzone w drodze powzięcia stosownej uchwały wspólników w trybie zmiany umowy spółki.

Uchwała wspólników zarządzająca wniesienie dopłat powinna zapaść bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Obowiązek dopłat może być też ograniczony w umowie warunkiem lub terminem, a w okresie likwidacji, może być uchwalony tylko za zgodą wszystkich wspólników (art. 275 § 3 KSH).

Naliczanie odsetek od wniesionych dopłat

Istnieje również możliwość zastrzeżenia w umowie spółki odsetek od wniesionych dopłat. Ważny jest fakt, że o ile jakkolwiek nałożenie dopłat powinno mieć miejsce w stosunku do udziałów posiadanych przez wspólników, o tyle odnośnie odsetek możliwe jest przyznanie wspólnikom określonych przywilejów.

Brak obowiązku zwrotu

Dopłaty w zależności od decyzji podjętych w ramach stosunku spółki mogą podlegać zwrotowi. Nie jest to jednak regułą i w praktyce często wspólnicy muszą się liczyć z ich bezzwrotnym charakterem.

Jeżeli jednak zwrot jest możliwy, następuje on na podstawie uchwały wspólników.

Korzyści podatkowe

Dopłaty są szczególnie korzystne dla spółki, a nie dla samych wspólników. Oprócz wspomnianych już udogodnień, należy wskazać na ulgi w zakresie prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, z przychodów podatkowych wyłączone są dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zasady wnoszenia i zwrotu dopłat w spółce z o.o. są określone w art. 177-179 KSH, a więc nie powodują one powstania przychodu wyłącznie wówczas, gdy są wniesione zgodnie z tymi przepisami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037z późn. zm.)
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 74, poz. 397)

03/30/2012 | Autor: Olga Karczewska-Kancelaria Radców Prawnych "KMiW" s.c. | Źródło: portal: www.lex-portal.pl