Opłaty sądowe

Składając w sądzie pozew sądowy należy pamiętać o uiszczeniu odpowiedniej opłaty sądowej. Opłata ta jest elementem obowiązkowym w celu rozpatrzenia złożonego w sądzie powództwa.

Opłacie sądowej podlegają pisma procesowe i z reguły ponoszą ją osoby kierujące takie pismo do sądu. Opłaty dzielimy na 3 rodzaje: stosunkową, stałą i podstawową. W wyjątkowych sytuacjach wyróżnia się również opłatę tymczasową, w sytuacji gdy nie można określić wartości przedmiotu sporu. W takiej sytuacji, dokonuje się opłaty tymczasowej, a sąd wydający wyrok ustala wartość opłaty na końcu postępowania.

Stała opłata sądowa jest stałą wartością przypisaną do odpowiedniego rodzaju pisma procesowego i wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Obliczając wysokość opłaty należy ustalić najpierw wartość przedmiotu sporu, do której nie dolicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Z otrzymanej wartości przedmiotu sporu obliczamy 5% jej wartości, by otrzymać wartość opłaty sądowej. Opłata stosunkowa nie może wynosić mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł.

Opłata podstawowa pobierana jest, gdy przepisy nie przewidują opłaty stałej lub stosunkowej i wynosi ona 30 zł.

Opłatę sądową można uiścić na kilka sposobów w zależności od możliwości i wygody osoby wnoszącej pismo procesowe do sądu. Najwygodniejszym sposobem jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy właściwego sądu. Płatności można również dokonać gotówką w kasie sądu lub za pomocą znaków opłaty sądowej. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500,00 zł. Istnieje projekt zmian w ustawie, który ma zlikwidować możliwość uiszczania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej.

Opłacenie pisma procesowego w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew bankowy) wymaga dołączenia do pisma potwierdzenia dokonania wpłaty (kwitek z kasy lub potwierdzenie z banku). W przypadku znaków opłaty skarbowej należy nakleić je na wnoszone pisma na pierwszej lub ostatniej stronie w linii poziomej lub pionowej obok siebie w miarę możliwości bez odstępów w miejscu, gdzie nie ma tekstu (by nie zaklejać treści pisma procesowego).

Osoby, których możliwości finansowe nie pozwalają na opłacenie pisma, mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć oświadczenie, iż nie zdoła się ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie lub rodziny. Zwolnienie od opłaty sądowej przysługuje również innym podmiotom niż osoby fizyczne.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl