Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym

Zgodnie z artykułem 28 u.k.s.c w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierana jest od pozwu opłata stała.

Dla przypomnienia: pozew w postępowaniu to pozew wniesiony tylko i wyłącznie na urzędowym formularzu, dostępny w biurach podawczych sądów, w urzędach gmin albo na stronie internetowej-www.ms.gov.pl, w przypadku wydruku ze strony internetowej nie jest istotny sposób wydruku-jednostronnie czy dwustronnie.

Na wysokość pobieranej oprany wpływ ma wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu umowy.

-do 2 000,00 zł – opłata 30,00 zł
-ponad 2 000,00 zł do 5 000.00 zł – opłata 100,00 zł
-ponad 5 000,00 zł do 7 500,00 zł – opłata 250,00 zł
-ponad 7 500,00 zł – oplata 300,00 zł

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu pozwu do sądu.

Formy uiszczenia opłaty: na rachunek bankowy sadu – lista rachunków dostępna jest na stronie www.ms.gov.pl,  gotówką w kasie sądu poprzez naklejenie na piśmie znaków opłaty sądowej.

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona sąd wezwie stronę, pod rygorem zwrotu pozwu, do jej opłacenia w terminie tygodniowym.

09/07/2011 | Źródło: www.centrum-windykacji.com