Jakie są skutki upadłości przedsiębiorcy dla jego małżonki


Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości.Z dniem ogłoszenia upadłości ustaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska, a dotychczasowy majątek wspólny wchodzi do masy upadłości i zostaje przeznaczony na zaspokojenie jego wierzycieli. Między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, w której każdy posiada określone udziały wynikające np. z nakładów dokonanych na majątek wspólny z majątku odrębnego, a małżonek upadłego uzyskuje status wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. Istnieje domniemanie, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.

Stąd na małżonku dochodzącym swego udziału ciąży obowiązek wykazania, iż majątek wspólny pochodził z innych źródeł niż dochody przedsiębiorstwa. W celu przeciwdziałania uszczupleniu majątku tuż przed niewypłacalnością prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje nieważność albo bezskuteczność wobec wierzycieli upadłego małżonka zdarzeń i czynności prawnych mających na celu uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, np. próba zniesienia bądź ograniczenia wspólności majątkowej małżeńskiej umową majątkową w okresie poniżej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego. Stąd w przypadku istnienia umowy majątku odrębnego każdego z małżonków może wystąpić konieczność złożenia wniosku o wyłączenie mienia należącego do majątku małżonka upadłego przedsiębiorcy z masy upadłości.

09/12/2011 | Autor: Maciej Kaczmarek, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | Artykuł z dnia: 2011-09-12