Jak utworzyć uprzywilejowane udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość uprzywilejowania udziałów. W jaki sposób można je utworzyć i o czym należy pamiętać przy ich tworzeniu?

Możliwość utworzenia uprzywilejowanych udziałów przewiduje art. 174 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem umowa spółki musi określać szczególne uprawnienia związane z udziałami. Kodeks nie zawiera zamkniętej listy uprawnień, jakie mogą być związane z udziałami. Tytułem przykładu wspomniany przepis wskazuje, że uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku likwidacyjnego. Innym rodzajem uprzywilejowania może być prawo pierwszeństwa nabywania pozostałych udziałów lub obejmowania nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Można także przewidzieć, że określone czynności podejmowane przez zarząd spółki muszą uzyskać uprzednią akceptację posiadacza uprzywilejowanych udziałów, przy czym wskazane jest, aby zakres ta- kich czynności nie pokrywał się zakresem czynności, które wymagają zgody zgromadzenia wspólników, gdyż w takim przypadku może powstać wątpliwość, czy tego rodzaju uprzywilejowanie nie będzie sprzeczne z ograniczeniem, przewidzianym w art. 174 par. 4 kodeksu, który stanowi, że na jeden udział nie mogą przypadać więcej niż trzy głosy.

Wprowadzenie uprzywilejowanych udziałów oznacza umniejszenie praw udziałowych pozostałych wspólników. Przykładowo na skutek wprowadzenia udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy pozostali wspólnicy dysponujący zwykłymi udziałami będą w gorszej sytuacji i będą uprawnieni do mniejszej kwotowo dywidendy. Z tego powodu, tworząc uprzywilejowane udziały w trakcie istnienia spółki, należy pamiętać, że za uchwałą zmieniającą umowę spółki oraz wprowadzającą uprzywilejowane udziały powinni głosować wszyscy wspólnicy spółki. Wymóg ten wynika z postanowień art. 246 par. 3 kodeksu, zgodnie z którym zmiana umowy spółki uszczuplająca prawa udziałowe wspólników wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

06/08/2011 | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | Artykuł z dnia: 2010-10-11