Jak przekształcić firmę jednoosobową w jednoosobową spółkę kapitałową

Czy po wejściu w życie nowej ustawy przedsiębiorca będzie mógł przekształcić się w spółkę kapitałową?

Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (ustawa) wejdzie w życie 1 lipca. Zmieni ona ponad 90 innych ustaw, wprowadzając m.in. możliwość składania przez obywateli w licznych postępowaniach administracyjnych oświadczeń zamiast zaświadczeń, których uzyskiwanie było czasochłonne i często kosztowne.

Ustawa wprowadzi też możliwość przekształcenia spółdzielni w spółkę kapitałową oraz przekształcenia przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą – w jednoosobowe spółki kapitałowe. Zgodnie z ustawą, która wprowadza w tym zakresie nowe przepisy do kodeksu spółek handlowych, przekształcenie będzie skuteczne w momencie wpisu przez sąd rejestrowy spółki do rejestru. Po wpisie odpowiedni organ rejestrowy – działając z urzędu – powinien wykreślić przedsiębiorcę z ewidencji gospodarczej.

Jedną z zalet przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę jest przejęcie przez nią – w ramach sukcesji uniwersalnej – praw i obowiązków przedsiębiorcy. Jest to istotne ułatwienie w porównaniu do alternatywnego rozwiązania, jakim jest wniesienie aportem przez przedsiębiorcę swojego przedsiębiorstwa do spółki. W przypadku aportu nie dochodzi do automatycznego przejęcia przez spółkę zobowiązań, w tym wynikających z umów zawartych w ramach przedsiębiorstwa. W takim przypadku konieczne jest uzyskiwanie osobnych zgód od każdego z kontrahentów przedsiębiorcy na przeniesienie umowy na spółkę, co w praktyce jest często procesem czasochłonnym. Zdarza się także, że kontrahenci uzależniają zgodę od wprowadzenia korzystnych dla nich zmian do przenoszonych umów.

Przejęcie umów w tym zobowiązań z nich wynikających na podstawie sukcesji uniwersalnej w ramach przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę pozwala uniknąć podobnych niedogodności. W ramach sukcesji na spółkę przechodzą także uprawnienia wynikające z zezwoleń lub koncesji posiadanych przez przedsiębiorcę.

06/07/2011 | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | Artykuł z dnia: 2011-06-06