Jak pozbyć się udziału w spółce cywilnej?

Spółka cywilna jest umową, w której zawierające ją osoby zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Należy pamiętać, że spółka ta nie posiada osobowości prawnej, czyli nie może być podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych.

Zgodnie Kodeksem cywilnym spółkę cywilną charakteryzują:
-niepodzielność majątku spółki cywilnej, oraz
-brak określenia udziałów przysługujących każdemu ze wspólników.

Powyższe oznacza, że przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują możliwości zbycia przez wspólnika swojego udziału, nawet w przypadku wyrażenia przez pozostałych wspólników zgody na taką czynność. W konsekwencji, zgodnie z uregulowaniami kodeksu cywilnego nie jest możliwa sprzedaż udziałów spółki cywilnej.

Odmienne od rozwiązań kodeksu cywilnego stanowisko przyjął Sąd Najwyższy, który z uchwale z dnia 21 listopada 1995 r. (sygn. akt III CZP 160/95) dopuścił możliwość sprzedaży udziałów spółki cywilnej za zgodą wszystkich pozostałych wspólników. Stanowisko tospotkało się z ostrą krytyką ze strony doktryny.

W praktyce organy podatkowe dopuszczają możliwość sprzedaży udziału w spółce cywilnej. Przykładowo, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w swoim postanowieniu z dnia 19 lutego 2007 r. (znak: PF/415-5/MC/II/07) wskazał, że „nie ma formalnoprawnych przeszkód, do rozporządzania prawami majątkowymi, jakie przysługują wspólnikowi w przypadku wystąpienia ze spółki. Oznacza to, iż może on zbyć swój udział w spółce, jeżeli nabywca zobowiąże się przejąć zarówno istniejące jak i przyszłe zobowiązania spółki.”

Jednakże, w związku z ryzykiem związanym z możliwością zakwestionowania w przyszłości skuteczności sprzedaży udziału w spółce cywilnej, warto rozpatrzyć inne możliwości zakończenia działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Należą do nich przykładowo:
-zmiana wspólników spółki cywilnej;
-sprzedaż przedsiębiorstwa spółki cywilnej;
-aport przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki handlowej;
-przekształcenie spółki cywilnej w spółkę w spółkę prawa handlowego oraz sprzedaż udziałów.

03/30/2012 | Źródło: portal: www.lex-portal.pl