Jak długo pracodawca może dochodzić swoich praw w stosunku do byłych pracowników

Możliwość dochodzenia przez pracodawcę roszczeń odszkodowawczych w stosunku do pracowników, którzy wyrządzili mu szkodę przy wykonywaniu swoich obowiązków, jest ograniczona czasowo – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Roszczenia te bowiem zgodnie z art. 291 par. 2 k.p. ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, jednak nie później niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Przy tym przepis ten ma zastosowanie w razie, gdy pracownik wyrządził szkodę w sposób nieumyślny – czytamy w „DGP”.

Natomiast w razie gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie, do przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, które przewidują znacznie dłuższe terminy przedawnienia (art. 291 par. 3 k.p.). To zróżnicowanie terminów przedawnienia w zależności od rodzaju winy pracownika powoduje, że w praktyce określenie jego winy może zadecydować o skuteczności roszczeń pracodawcy.

05/10/2011 | Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-05), autor: DGP, oprac.: ES