Akcesoryjność odsetek

Bardzo często wskazuje się, że odsetki mają akcesoryjny charakter. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? I jakie wynikają z tego konsekwencje?

Akcesoryjność odsetek oznacza, że odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego, które stanowi właściwy przedmiot zobowiązania między stronami. Oznacza to, że warunkiem powstania należności z tytułu odsetek jest istnienie i ważność należności głównej (przykładowo - jeżeli nieważna jest umowa sprzedaży rzeczy nie powstają odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny danej rzeczy).

Z tego, że odsetki są należnością uboczną wynika wiele następstw, a mianowicie:

-zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej hipoteką, zastawem lub przez poręczenie zabezpiecza również roszczenie o nieprzedawnione odsetki;

-w razie przelewu (cesji) wierzytelności lub wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, nabywca wierzytelności nabywa roszczenia o zaległe odsetki;

-w przypadku zarachowania zapłaty, z tego, co przypada na rachunek długu, wierzyciel może zaspokoić przede wszystkim odsetki;

-pisemne potwierdzenie odbioru sumy głównej uzasadnia domniemanie, że wszelkie należności uboczne, w tym i odsetki, zostały zapłacone.

Roszczenie o odsetki ma charakter uboczny, jeżeli jednak już powstanie, to uzyskuje samodzielny byt prawny, niezależny od długu głównego, co oznacza, że roszczenie takie może trwać nawet po wygaśnięciu zobowiązania głównego. Co więcej, samodzielny byt prawny roszczenia odsetkowego skutkuje również tym, że:

-roszczenie odsetkowe może być przedmiotem odrębnej umowy przelewu (cesji) wierzytelności;
-umowa o przejęciu długu może obejmować wyłącznie roszczenie z tytułu odsetek;
-możliwe jest udzielenie poręczenia wyłącznie w odniesieniu do odsetek;
-odsetki mogą być przedmiotem odrębnego roszczenia odsetkowego.

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal | Źródło: portal www.lex-portal.pl